top of page

งานพ่นสีชิ้นงาน 
 

               งานพ่นสีชิ้นงาน (Workpiece Painting) เป็นอีกหนึ่งงานสีที่สร้างสรรค์งานสีในรูปแบบชิ้นงาน ซึ่งกระบวนการสร้างผลงานต้องใส่ใจและละเอียดทุกขั้นตอนของทุกชิ้นงาน ในการพ่นสีชิ้นงานต้องใช้เทคนิคพ่นสีเพื่อให้ได้เนื้องานที่ละเอียด ใช้สีน้อย บางเบา แต่ยังคงความละเอียดและความสม่ำเสมอของสี บางชิ้นงานเราอาจใช้เนคนิคการทาสีร่วมด้วยเพื่อความเข้มข้นของเนื้อสีในงานนั้นๆ
       
               
งานสีรูปแบบนี้เหมาะกับงานพ่นสีชิ้นงาน (Workpiece Painting) เช่น งานสีกระดานไม้ งานสีป้าย งานสีป้ายตัวอักษร เป็นต้น

bottom of page