top of page

ผลงาน

          บริษัท เปตรา (ประเทศไทย) จำกัด บริการงานสีอย่างมืออาชีพ งานสี (Painting) ภายนอก (Exterior) งานภายใน (Interior) งานพ่นสี (Spray) งานสีเท็กเจอร์ (Texture) งานทาสีชิ้นงาน (Workpiece) และงานสีอื่นๆ เรามีทีมงานมากประสบการณ์ ผลงานที่ได้ออกมา สวย สง่า ละเอียด แน่นอนครับ เราใจใส่ทุกกระบวนการทำงานต้ังแต่ทำความสะอาดพืนผิวไปจนถึงเก็บงาน ทุกขั้นตอน ละเอียด สวย เป๊ะ ช่างสีมีความชำนาญในงานสีเทกเจอร์ สีเทคนิคพิเศษ งานพ่นสี งานทาสี งานทั้งภายนอกและภายใน เราการันตีคุณภาพท่านด้วยผลงานและประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี         

งานทาสีภายใน
งานพ่นสีเท็กเจอร์
งานทาสีภายนอก
งานพ่นสีชิ้นงาน
bottom of page