top of page

ออกแบบ

กระบวนการออกแบบ

                                 ทีมงานวิศวกร วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การออกแบบนั่งร้านให้เป็นตรงตามหลักการคำนวณโครงการ  ให้คำแนะนำ ในการออกแบบด้านวิศวกรรมออกแบบ เพื่อให้มีโครงการ ความถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎระเบียบ พร้อมเข้าตรวจด้านความปลอดภัยในโครงการนั้นๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น

bottom of page